Prihlásenie RegistráciaShop Košík Info O nás

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačné podmienky

Ako nakupovať

Doprava

Máte otázku?

Zavolajte nám

+421 (0)903 234 835

Napíšte nám

obchod@mojepyzamo.sk

Napíšte nám

Napíšte nám

Blog

Kamenné predajne
Ponúkame Vám široký sortiment dámskych,pánskych a detských pyžám, nočných košiel,

[30.07.2013]

Ochrana osobných údajov - GDPR

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

 

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:

MAAT s.r.o.

sídlo: Š. Moyzesa 10, 971 01  Prievidza

IČO: 36 324 655

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka č.13344/R

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@mojepyzamo.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

 

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás nasledujúce údaje:

1. Údaje pri nákupe

Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých Vám nákup nevieme zaslať a Vašu objednávku vybaviť, ako Vaše meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail a samotný predmet objednávky.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Jediný údaj, ktorý v tejto súvislosti ukladáme súvisí s funkciou „zapamätania“ si Vašej karty. Aj túto funkciu však zabezpečuje banka a jedine tá vie spárovať Vaše číslo karty s anonymizovaným údajom, pod ktorým si Vašu kartu zapamätal náš systém.

2. Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú Vaše meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s Vami vedeli komunikovať.

3. Novinky

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si Vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o novinkách. Súhlas môžete udeliť aj pri vytváraní používateľského konta.

 

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

1. Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od Vás získavame, Vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od Vás získame pri vytváraní objednávky používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného programu – vystavenie faktúry.

2. Komunikácia s Vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na Vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s Vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu Vašich údajov vo Vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o Vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame Vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete ľahko spravovať prihlásením sa na Vaše používateľské konto a cez funkciu „posielať newsletter“ zakliknete čí áno alebo nie alebo zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

3. Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

4. Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii „Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?“.

 

Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov Vás informujeme o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta

2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

3. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

4. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácií našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

 

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie. Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

1. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

www.posta.sk

DHL Parcel Slovensko, s.r.o.

Na pántoch 18, 831 06  Bratislava – Rača, IČO: 47 927 682

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 100759/B

www.dhl.sk

Geis Parcel SK s.r.o.

Trňanská 6, 960 01  Zvolen, IČO: 46 489 592

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 21503/S

www.geis.sk

2. Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorý nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o Vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany Vášho súkromia nájdete v sekcii „Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?“.

3. Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

 

Ako údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s Vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre Vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v sekcii „Ako údaje používame“ a „Komu údaje sprístupňujeme“, uchováme Vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme Vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie Vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

 

Aké sú Vaše práva

Z tohto, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

1. Ako si uplatniť Vaše práva

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

2. Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

3. Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach Vášho používateľského konta na našej stránke www.mojepyzamo.sk alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami dôležitý.

4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
  • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
  • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

5. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

  • ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
  • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov,
  • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

6. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

 

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

 

Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo Vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Používajú sa tiež na to, aby Vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre Vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Aké cookies používame?

1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od Vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies, vďaka ktorým pre Vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení.

2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre Vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od Vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

* Google Analytics

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

3. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme Vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe Vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

* Google AdWords

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

* Heureka

Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR

4. Moduly plug-in sociálnej siete Facebook - plug-iny sú označené logom Facebooku a používate ich vždy dobrovoľne a slobodne kliknutím na logo Facebooku alebo tlačítko Páči sa mi to alebo Zdieľať; ich používanie nie je podmienkou prehliadania webstránky alebo eshopu; pokiaľ kliknete na takýto plug-in Váš prehliadač nadviaže spojenie so servermi Facebooku, Facebook obdrží o tomto informáciu a ak ste na Facebooku prihlásený, informáciu uloží priamo na server Facebooku a zverejní sa na Vašom facebookovom profile a zobrazí sa Vašim priateľom na Facebooku. Rozsah zisťovania, spracovanie a využívania dát sieťou Facebook, Vaše práva a možnosti nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ak chcete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už vo Vašom počítači, pozrite sa do návodu pre počítačový program pre správu súborov vo Vašom počítači a vyhľadajte súbor alebo adresár, ktorý ukladá súbory cookies.

Svojím súhlasom zároveň povoľujete, aby sme ako prevádzkovateľ súbory cookies využili na vlastné účely. Váš súhlas trvá po dobu zachovania nastavení internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača alebo zákazom používania súborov cookies Váš súhlas zaniká.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na info@mojepyzamo.sk

Platné od 25.5.2018

Obchod prevádzkuje: MAAT, s.r.o., Š. Moyzesa 10, Prievidza 971 01, Slovensko, IČO: 36 324 655, IČ DPH: SK2020079006
Created by © 2019 WebCreative.info All rights reserved.
Info
Všeobecné obchodné podmienky
Reklamačné podmienky
Ako nakupovať
Doprava
Formulár na odstúpenie od zmluvy
O nás
MAAT, s.r.o.
Kontakt
Napíšte nám
Kancelárie a Centrálny sklad Mojepyzamo.sk
Obchod Žilina
mojePyzamo.sk na Facebooku
Newsletter
Prihláste sa na odber noviniek